logo školy domu admin
o skole
Zpět Historie Současnost

Historie

Budova naší školy má více jak stoletou historii. Byla postavena z potřeb města. V 19. století se v našem městě rozvíjel průmysl a bylo třeba nejen kvalitních dělníků, ale i technicky vyspělých vedoucích pracovníků a vysoce školených zástupců. Ve městě ale chyběla střední škola - reálka, po jejímž absolvování měli maturanti možnost studovat dále na vysoké škole - technice, aby mohli získat požadované a nutné znalosti. Vznik nové školy podpořili i představitelé obchodu a průmyslu ve městě. Všichni se zavázali, že do fondu školy přispějí určitou částkou.
Budovu postavilo město (180 000 zlatých) a spravovalo ji, zemský úřad se postaral o pomůcky a platy vyučujících. Stavělo se podle architekta Josefa Hudka z Vídně. Základní kámen byl položen na jaře roku 1896. Stavbu provedl místní stavitel Julius Randa a exteriérovou výzdobu zhotovil akademický sochař Alfred Dresler z Brna.

Slavnostní otevření se konalo 18. září 1897. Objekt tvoří mohutný dvoupatrový tubus hmoty, který vrcholí sedlovou střechou na krajích s valbou. Dominantou budovy je mohutný středový vikýř, ukončený vížkou. Dispozice školy je založena na dvouramenném schodišti, na které navazují dlouhé chodby. Nejozdobnějším prostorem je vstupní hala s robustním schodištěm a omítkou bohatě členěnou na rámy, rozdělenými vertikálně polopilíři s hlavicemi a korunní římsou se zubořezem.
Budova měla novorenesanční vzhled a její součástí byla školní botanická zahrada. Škola byla na svou dobu nadstandardně vybavena - vytápěna byla centrálním topením, měla zaveden plyn a elektrické osvětlení.
Studovali na ní žáci nejen ze Svitavska.

budova školy v roce 1898
budova školy v roce 1898

V roce 1913 byla škola zestátněna a stala se městským majetkem. Po vzniku samostatné republiky zůstala škola reálkou se všeobecným vzděláním. Na škole učila řada významných profesorů, např. Mudrak, Stenzel, Netsch aj. V roce 1938 byla reálka změněna na osmileté gymnázium a během války se stala vyšší školou. V letech 1943-44 zde byl umístěn lazaret a žáci navštěvovali školu na náměstí. Po skončení 2. světové války se začalo s přeměnou na gymnázium.

Od 1. 9. 1953, kdy bylo vyhlášeno jednotné školství podle nového školského zákona, se budova stala základní školou (tehdy nazvanou 2. osmiletou střední školou). Prvním ředitelem základní školy byl Karel Musil a školu navštěvovalo 661 žáků, kteří byli rozděleni do 13 tříd. V následujících letech se počet žáků začal snižovat. Ve školním roce 1964/65 došlo k velké úpravě okolí školy - především parčíku před školou. Vznikl nový chodník a školní dvůr se přeměnil na školní hřiště.

Ve školním roce 1967/68 byla zahájena generální oprava školní budovy. Vyměněna byla všechna okna včetně vnitřních nátěrů, postavena nová kotelna, uhelna a komín pro ústřední topení, zavedeno nové plynové vedení, nová elektroinstalace, ústřední topení a došlo i na vnitřní úpravy. Ve školním roce 1971/72 se začíná opravovat ještě střecha školy. Ve školním roce 1975/76 se začalo s výstavbou školní jídelny, v roce 1977/78 byla zhotovena nová šedivá fasáda, podle které se škole přezdívalo „Myšárna“.
Počátkem roku 1980 byla slavnostně otevřena školní kuchyně a jídelna, o rok později bylo upraveno školní hřiště a renovován školní pozemek.
V letech 1984-86 byla provedena generální oprava vodoinstalace, na niž navázala v letech 1988-1990 generální oprava střechy. Ve školním roce 1992/93 byla zřízena počítačová učebna.

 

budova školy počátkem 90. let 20. století
budova školy počátkem 90. let 20. století

Od 1. 1. 1994 získala škola spolu se školní jídelnou právní subjektivitu.
Ve školním roce 1994/95 byla započata přestavba sklepů na školní dílnu a šatny, přičemž vznikly 4 nové místnosti se šatnami, nová učebna technických prací a prostorná chodba, kde by v budoucnu měly být samostatné a zamykatelné šatní skříňky pro žáky vyšších ročníků. Během této přestavby vzniklo i nové dvouramenné schodiště pro propojení šaten s prostorami školy. Místo původních šaten vznikla malá tělocvična s posilovacími stroji, nyní se stoly na stolní tenis.

Dne 30. 10. 1997 bylo slavnostně za účasti mnoha hostů otevřeno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené pro míčové hry všeho druhu, tenis i atletiku. V roce 2002 byla zahájena I. etapa opravy školní fasády (severní a východní strana).

V září 2003 byla budova školy zapsána mezi kulturní památky České republiky.

V roce 2011 došlo k rozsáhlé renovaci ústřední věžičky na střeše školy.

V roce 2016 došlo k dokončení jižní a západní stěny fasády, čímž byl dokončen celkový plášť školy.

budova školy v roce 2003
budova školy v roce 2003

Současnostpřejít na kapitoly

Půdorys naší školy má tvar písmene F. Ve třech podlažích se kromě kmenových učeben nachází několik specializovaných a multifunkčních učeben. Konkrétně jde o jazykovou učebnu, učebnu fyziky, čítárnu, dílny, kuchyňku, učebnu výpočetní techniky, dvě oddělení školní družiny a tělocvičnu.

budova školy z boku

Budova školy je chodbou spojena s jídelnou, kterou má v současnosti v nájmu společnost GTH Catering.
Vedle školy se nachází víceúčelové hřiště, na kterém probíhají hodiny tělesné výchovy, pohybové hry, schází se zde družina, odpoledne všichni žáci školy, případně veřejnost. Hřiště má umělý povrch a je možné ho využít pro míčové hry všeho druhu, tenis i atletiku. Součástí hřiště je běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký i vysoký a vržiště koule.

Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 281 dětí. Žáci jsou rozděleni do 11 tříd. Dětem se věnuje 25 pedagogických pracovníků, z toho 2 asistentky pedagoga.

Současný ředitel Mgr. Jiří Sehnal, DiS. je jmenován na dobu určitou (6 let – do roku 2024). Svoji koncepci rozvoje školy shrnuje do následujících vět: „Škola bude rozvíjena směrem k otevřenosti. Plán rozvoje školy by se dal nazvat „Otevřená škola“. Cílem je základní škola se sebezkušenostním zaměřením. Chtěl bych rodičům nabídnout školské zařízení, které kromě kvalitní výuky nabízí osobní přístup k žákům, širokou paletu volnočasových aktivit a zmnožení dostupných informačních zdrojů. Tedy školské zařízení, které se podílí na výchově zdravé společnosti (myšleno jazykem medicíny i etiky).
Krátkodobé plány rozvoje jsou ředitelem školy zpracovávány vždy v lednu společně s vyhodnocením plánů z minulých let a jsou uloženy v sekci Pro rodiče.

V roce 2013 oslavila naše škola 60 let základního vzdělávání. U této příležitosti proběhlo několik zajímavých akcí cílených na současné a bývalé žáky i na současné a bývalé učitele. Jedním z aktivit bylo i zpracování „Zajímavostí z kronik“ a videoprezentace „O historii a současnosti školy“. Zatímco videoprezentaci můžete nalézt na videokanálu naší školy na YouTube, zajímavosti z kronik jsou zde

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27 je základním dokumentem naší školy. Poslední aktualizace byla učiněna k 1. 9.2016, kdy byly do ŠVP zapracovány úpravy vzniklé při vytvoření předmětu Feuersteinovo instrumentální obohacování a změny vzniklé díky inkluzi a společnému vzdělávání (školní poradenské pracoviště např.).

Tištěné verze ŠVP jsou k zapůjčení ve sborovně a ředitelně školy

Jiří Sehnal